تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیم سال اول1397 (سمستر بهاری)
4حمل شروع سمستر
4-13حمل انتخاب کریدیت
18-21حمل زمان حذف و اضافه
18-21سرطان حذف اضطراری
21 سرطان پایان سمستر
جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه هفته/روز   حمل
10 9 8 7 6 5 4 هفته اول
17 16 15 14 13 12 11 هفته دوم
24 23 22 21 20 19 18 هفته سوم
31 30 29 28 27 26 25 هفته چهارم
7 6 5 4 3 2 1 هفته پنجم   ثور
14 13 12 11 10 9 8 هفته ششم
21 20 19 18 17 16 15 هفته هفتم
28 27 26 25 24 23 22 هفته هشتم
31 30 29 هفته نهم
4 3 2 1   جوزا
11 10 9 8 7 6 5 هفته دهم
18 17 16 15 14 13 12 هفته یازدهم
25 24 23 22 21 20 19 هفته دوازدهم
31 30 29 28 27 26 هفته سیزدهم
1 هفته چهاردهم   سرطان
8 7 6 5 4 3 2 هفته پانزدهم
15 14 13 12 11 10 9 هفته شانزدهم
22 21 20 19 18 17 16 هفته هفدهم
0 0 votes
Article Rating

Sharingچاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

2024-04-17